Polityka Prywatności Wizar Driver

  1. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Asken M.Cioś W.Kwinta 31-263 Kraków ul. Władysława Łokietka 207i korporację taxi w której kierowca pracuje.

Definicje:

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji.

Asken – Asken M.Cioś W.Kwinta ul. Na Mostkach 4 31-267 Kraków – twórca i dostawca oprogramowania Wizar dla korporacji taxi

Firma taxi – firma taxi korzystająca z oprogramowania Wizar na podstawie umowy z Asken. Firma taxi jest administratorem danych osobowych kierowcy które kierowca wprowadza w aplikacji kierowy. Asken występuje w roli procesora danych.

  1. Dane osobowe

Asken dokłada wszelkich starań, aby dostarczane oprogramowanie ułatwiało każdemu użytkownikowi pracę i realizacje zleceń. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę komunikacji informujemy, że korzystając z aplikacji kierowcy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Asken  podanych firmie taci dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach kontaktowych, są niezbędne do umożliwienia Ci pracy i realizowania zleceń. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III Rodzaje i wykorzystanie danych osobowych

Korzystając z aplikacji Wizar Driver kierowca zgadza się na następujące uprawnienia aplikacji:

 – dostęp do dokładnej lokalizacji kierowcy podczas działania aplikacji oraz w tle,  aby dokładnie lokalizować go na mieście i tym samym pozwalać precyzyjnie przydzielać zlecenia najbliższemu kierowcy, wyliczać dokładny czas przyjazdu po klienta oraz monitorować realizację zlecenia

– dostęp do dokumentów i zdjęć – aby kierowca mógł do swojego profilu przypisać zdjęcie swojego samochodu oraz swoje korzystając ze zdjęć zapisanych w pamięci telefonu

– dostęp do aparatu – aby kierowca mógł do swojego profilu przypisać zdjęcie swoje i swojego samochodu korzystając z aparatu i wykonać bieżące zdjęcie

– dostęp do wybierania numerów – aby kierowca mógł wykonać telefon do klienta klikając w aplikacji w przycisk połącz

Dane osobowe kierowcy (imię, nazwisko, dane firmy kierowcy, telefon, e-mail, nip) przekazywane są firmie taxi i to firma taxi jest administratorem danych osobowych kierowcy.

  1. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Asken i firma taxi zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy z biurem firmy taxi w której pracuje i której przekazał dane osobowe.

Asken stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

  1. Zmiany Polityki Prywatności

Asken zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Asken obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Asken będzie informować na stronach serwisu oraz droga mailową na przekazane adresy kontaktowe.

  1. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności,  Asken prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu wsparcie@wizar.eu