Regulamin Patrol GPS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI MONITOROWANIA POJAZDÓW PATROL GPS
W niniejszym Regulaminie należy przyjąć definicje oraz określenia:
1. ASKEN – ASKEN Mirosław Cioś Waldemar Kwinta z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Mostkach 4 (31-267) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa pod numerem NIP 945-16-12-402, REGON 351277988.
2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi określający zasady korzystania z Usługi przez Kupującego.
3. Kupujący – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43 (1) kc.
4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem portal.patrolgps.pl
5. System – aplikacja internetowa dostępna po zalogowaniu się na Stronie.
6. Usługa – usługa Monitoringu pojazdu świadczona przez Sprzedającego na rzecz Kupującego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Sterownik – urządzenie montowane w pojeździe, służące do gromadzenia danych i wysyłania ich do Systemu za pomocą sieci GSM.
8. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
10. Cennik – wykaz usług oraz ich zakresu wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania, stanowiący Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
11. Rachunek za usługę – faktura VAT, na podstawie której Usługobiorca uiszcza opłaty za usługi.
12. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
13. przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
§1 Poufność danych
1. Sprzedający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez ASKEN jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego ASKEN lub strony w Umowie o świadczenie usługi monitoringu postanowiły inaczej.
3. ASKEN zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.
4. W ramach świadczonych usług ASKEN jest uprawniony do pobierania, gromadzenia i dysponowania, w tym sprzedaży, danych zebranych z urządzeń monitorujących w oparciu o system teleinformatyczny ASKEN, zgodnie z dodatkowymi funkcjami urządzeń monitorujących nie stanowiącymi treści usługi, a opisanymi w Załączniku numer 2 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem iż w ramach powyższych czynności nie będzie następowała identyfikacja podmiotu generującego dane.
§ 2 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest ASKEN M.Cioś W.Kwinta 31-267 Kraków, ul. Na Mostkach 4 NIP: 945-16-12-402
2. W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mail wysyłaną pod adres: odo@asken.pl.
3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych: ◦ związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usług monitoringu pojazdów, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Usługobiorcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO); ◦ zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ◦ ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ◦ marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Usługobiorcę odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); ◦ statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Usługobiorcy, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usługi, analizy finansowej Administratora, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ◦ przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: a) imię i nazwisko b) nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej c) PESEL d) adres e) adres korespondencyjny f) adres e-mail g) numer telefonu h) dane pracowników i współpracowników Usługobiorcy uprawnionych do kontaktu w ramach Umowy
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: ◦ obowiązywania Umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; ◦ niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; ◦ w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej; ◦ w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; ◦ w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
6. Sprzedający korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie: a) obsługi prawnej; b) obsługi informatycznej; c) obsługi reklamowej i marketingowej; d) utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej; e) wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.
7. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Administrator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
9 Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim celem realizowania kampanii reklamowych nie związanych z systemem Patrol GPS.
§ 3 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do Usług określonych w Cenniku i obejmuje w szczególności następujące usługi: a) udostępnienie aplikacji monitoringu pojazdów, b) aktywację monitoringu pojazdów, c) transmisję danych, d) usługę monitoringu pojazdów obejmującą automatyczne monitorowanie sygnałów z urządzeń monitorujących i udostępnianie ich w formie elektronicznej w postaci zbiorczych danych tabelarycznych oraz punktów naniesionych na mapę w formie elektronicznej dostępnych poprzez zalogowanie się z użyciem otrzymanego od ASKEN loginu oraz hasła dostępowego na stronie www pod adresem www.portal.patrolgps.pl , e) zwiększenie funkcjonalności aplikacji monitoringu w ramach dodatkowych pakietów, których rodzaje i zakres są określone w Cenniku, stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, f)aktywację oraz dezaktywację dodatkowych pakietów.
2. W ramach Umowy ASKEN świadczy usługi w szczególności w określonym poniżej zakresie: a) umożliwienia Usługobiorcy dostępu do panelu klienta flotowego w ramach aplikacji zlokalizowanej pod adresem www.portal.patrolgps.pl (dopuszcza się zmianę adresu sieciowego po wcześniejszym poinformowaniu Usługobiorcy). W przypadku nabycia przez klienta pakietów zwiększających funkcjonalność aplikacji monitoringu pojazdów tylko dla niektórych urządzeń monitorujących nabytych przez Usługobiorcę ASKEN może udostępnić odrębnie panele klienta flotowego dla urządzeń monitorujących korzystających z pakietów dodatkowych oraz dla urządzeń monitorujących z nich nie korzystających, b) przekazania dostępu do konta klienckiego nastąpi po otrzymaniu przez ASKEN podpisanego egzemplarza Umowy i polega na przekazaniu loginu oraz hasła dostępowego, c) archiwizacji danych geopozycjonujących urządzeń monitorujących przez okres minimum jednego miesiąca od dnia ich pozyskania z urządzeń monitorujących pozostających w dyspozycji Usługobiorcy.
3. ASKEN oświadcza, iż świadczenie usług następuje w zakresie własnego systemu teleinformatycznego, jednakże z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych osób trzecich, posiadających stosowne uprawnienia w tym zakresie, na podstawie zawartych z nimi umów.
§4 Zasady ogólne świadczenia Usług
1. ASKEN świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku bądź indywidualnej ofercie, jeżeli taka została złożona Usługobiorcy.
2. ASKEN będzie rozszerzał zakres świadczonych usług w miarę powstawania nowych możliwości technicznych.
3. ASKEN może rozszerzać zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu.
4. ASKEN użycza Kupującemu karty SIM – po jednej do każdego Nadajnika. Karty SIM pozostają własnością ASKEN przez cały okres trwania świadczenia Usługi. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie karty SIM. Kupujący zobowiązuje się używać karty SIM wyłącznie w zamontowanym Nadajniku, wyłącznie do realizacji Usługi. Konsekwencje naruszenia powyższego zobowiązania w całości obciążają Kupującego.
5. Jeżeli karty SIM są własnością Kupującego ponosi on odpowiedzialność za ich prawidłowe działanie. ASKEN nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usługi, spowodowane niesprawnością kart SIM będących własnością Kupującego.
6. Kupujący uzyskuje dostęp do danych przesłanych przez Nadajnik za pośrednictwem udostępnionego przez ASKEN Systemu.
7. Dostęp do Systemu możliwy jest po zalogowaniu. Dane do logowania są generowane przez Kupującego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Kupujący nie powinien udostępniać danych do logowania osobom trzecim. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia danych do logowania osobom nieupoważnionym.
8. Na wniosek Kupującego Sprzedający może rozszerzyć zakres terytorialny świadczenia Usługi na teren Europy, na obszary objęte roamingiem międzynarodowym usługi GPRS. Zasady płatności za usługę roamingu określone są w cenniku.
9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że usługa roamingu jest aktywowana nie później niż 48 godzin od momentu opłacenia zamówienia i jest aktywna do końca okresu na jaki została zakupiona.
§5 Dostęp do usług
1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi po zawarciu Umowy, w dacie rozpoczęcia świadczenia Usług przez ASKEN, o którym mowa w § 4.
2. ASKEN zabezpiecza dostęp do Usług poprzez wprowadzenie loginu oraz hasła dostępu, które przekazywane są Usługobiorcy po zarejestrowaniu konta w panelu portal.patrolgps.pl
3. ASKEN zaleca zmianę hasła dostępu na unikalne, jednakże ASKEN nie przechowuje haseł w wersji niezakodowanej i nie ma możliwości odzyskania hasła dostępu wprowadzonego do systemu. W przypadku utraty hasła użytkownik może wystąpić z żądaniem odtworzenia hasła na portalu www.portal.patrolgps.pl
4. Wszelkie informacje o Usługach oraz hasłach dostępu przekazywane będą wyłącznie na dres e-mail wskazany podczas rejestracji.
§6 Prace konserwacyjne
1. ASKEN zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Usług przez Usługobiorców.
2. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie www.portal.patrolgps.pl przed rozpoczęciem prac.
3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego ASKEN zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
§ 6 Opłaty
1. ASKEN świadczy Usługi odpłatnie, chyba że w Cenniku wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług.
2. Opłaty za Usługi świadczone Usługobiorcom, taryfy oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Cenniku. ASKEN zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych, dodatkowych sposobów informowania Usługobiorców o sposobach naliczania opłat.
3. Wszystkie usługi świadczone są w systemie Pre-Paid. Opłacenie określonego czasu dostępu do systemu gwarantuje niezmienność ceny w opłaconych miesiącach.
3. ASKEN zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów.
4. ASKEN zawiadamia Usługobiorców o zmianie opłat lub zasad ich naliczania przez ogłoszenie na stronie www.portal.patrolgps.pl, przed wprowadzeniem tych zmian z określeniem daty wejścia w życie zmienionego Cennika.
5. Zmiany dotyczące opłat za Usługi będą obowiązywać aktualnych Usługobiorców po upływie ich okresu rozliczeniowego. Pozostałe zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie Cennika.
6. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia, ani zmiany.
7. Wszelkie opłaty zamieszczone w Cenniku wyrażone są w złotych polskich.
8. Usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
9. Usługobiorca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za Usługi w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku, Umowie oraz niniejszym Regulaminie.
10.Usługobiorca upoważnia ASKEN do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
§ 7 Zamówienie. Zawarcie umowy. Montaż
1. Kupujący wystawia Sprzedającemu zamówienie na Usługę za pośrednictwem Strony www.portal.patrolgps.pl
2. Przesłanie danych, akceptacja Regulaminu oraz dokonanie opłaty za Usługę jest jednoznaczne z zawarciem umowy.
3. Sterownik monitoringu GPS zamówiony może zostać w Asken lub w sieci dystrybucji u partnerów ASKEN.
4. Aktywacja okresu rozliczeniowego w sterowniku następuje w dniu montażu jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakupu sterownika.
5. Montażu dokonać może wykwalifikowany technik posiadający wiedzę u umiejętności niezbędne do wykonania instalacji. Zaleca się z korzystania z sieci partnerów Asken.
6. Asken nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas montażu sterownika w pojeździe. Całkowitą odpowiedzialność ponosi technik wykonujący instalacje.
7. Koszt instalacji pokrywany jest przez zamawiającego i ustalany indywidualnie z technikiem wykonującym instalacje.
8. Błędy podczas wykonywania instalacji przez technika skutkujące uszkodzeniem sterownika nie upoważniają zamawiającego do domagania się dostarczenia sterownika zastępczego. Sterownik taki może zostać dostarczony na ogólnych warunkach handlowych.
§ 8 Zawieszenie świadczenia Usług
1. ASKEN ma prawo zawiesić świadczenie usługi monitoringu pojazdów wobec wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) powzięcia wiadomości przez ASKEN, iż dane podane przez Usługobiorcę w Umowie są błędne bądź nieaktualne, b) niedopełnienia obowiązków określonych w §19, c) nieuregulowania przez Usługobiorcę zobowiązań wobec ASKEN.
2. W sytuacji wystąpienia jednej z powyższych okoliczności ASKEN w formie pisemnej wezwie Usługobiorcę do niezwłocznego usunięcia zaistniałych przeszkód w świadczeniu Usług ,wyznaczając ku temu stosowny termin w zależności od rodzaju naruszenia oraz informując jednocześnie o zawieszeniu świadczenia Usług. 3. W przypadku nieusunięcia przez Usługobiorcę przeszkód wskazanych w pkt. 1 w wyznaczonym terminie ASKEN będzie uprawniony do rozwiązania Umowy stosownie do postanowień §23.
§ 9 Wygaśnięcie Umowy
1. Umowa wygasa wskutek: a) upływu czasu na jaki została opłacona usługa b) ogłoszenia upadłości Usługobiorcy lub postawienia go w stan likwidacji, c) śmierci Usługobiorcy.
2. W dacie stwierdzenia jednej z wyżej wymienionych przesłanek ASKEN zaprzestanie świadczenia Usług wynikających z Umowy.
3. Czas trwania umowy zależny jest od okresu, za który Kupujący wniósł opłatę. W wypadku dopłaty, do wcześniej opłaconego abonamentu, czas trwania Usługi automatycznie wydłuża się o okres , za który Kupujący wniósł dopłatę.
4.  Brak opłaty abonamentowej powoduje, że Usługa nie jest przedłużana na kolejny okres i staje się nieaktywna.
4. Okres w którym usługa jest nieaktywna nie może przekroczyć 2 miesięcy. Po przekroczeniu tego okresu świadczenie Usługi zostanie definitywnie zakończone poprzez Usunięcie jej z Systemu oraz bezpowrotne zablokowanie karty SIM.
5. Sprzedającemu przysługuje prawo wydłużenia maksymalnego okresu, w którym Usługa może być nieaktywna.
6. Sprzedającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Kupujący: używa Systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, używa kart SIM niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem lub w inny rażący sposób narusza warunki Regulaminu. Konsekwencje używania Systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, używania kart SIM niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem lub innego rażącego naruszenia warunków Regulaminu w całości obciążają Kupującego.
§ 10 Odpowiedzialność
1. ASKEN ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy, wyłącznie na zasadzie winy umyślnej.
2. Odpowiedzialność ASKEN dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, a nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści i ograniczona jest do 6-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.
3. ASKEN nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
4. ASKEN nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi monitorowania będących następstwem w szczególności: a) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec, b) nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych), c) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), d) błędnego logowania Usługobiorcy, e) prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych, f)korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, g) braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, h) innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności.
5. ASKEN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniedbania przez Usługobiorcę obowiązkowi zapewnienia unikalności i bezpieczeństwa hasła dostępowego w sposób uniemożliwiający jego pozyskanie przez osoby trzecie. W takim przypadku Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, również względem osób trzecich za wykorzystanie danych pochodzących z systemu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem.
6. ASKEN nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z usługi monitoringu pojazdów. ASKEN nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usługi monitoringu pojazdów przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu.
7. W przypadku udostępnienia korzystania z Usługi  wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Usługobiorca. Osoby trzecie nie są uprawnione do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec ASKEN.
8. W przypadku niewywiązania się bądź nienależytego wywiązania się z postanowień Umowy, z wyłączeniem sytuacji, za które ASKEN nie ponosi odpowiedzialności, na pisemny wniosek Usługobiorcy ASKEN przyznaje odszkodowanie: a) za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług oferowanych dla Usługobiorcy w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za Usługę, b) za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług dodatkowych nie objętych opłatą abonamentową, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za daną Usługę dodatkową, c) za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług wliczonych w opłatę abonamentową w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, dla numeru urządzenia monitorującego, którego dotyczy przerwa w świadczeniu Usług, bez względu na to ilu Usług przerwa dotyczy.
9. Wysokość odszkodowania z ust. 8 powyżej nie może przekroczyć 6-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.
10. Usługobiorca nie może bez pisemnej zgody ASKEN dokonywać potrącenia ewentualnych swych wierzytelności wobec ASKEN z bieżących wierzytelności ASKEN.
11. ASKEN nie odpowiada za ewentualne niewywiązanie się przez Użytkownika do wymogów jakie nałożone są na Pośrednika przy przewozie osób, ani nie odpowiada za ewentualnie nałożone na Użytkownika kary związane ze wspomnianym niewywiązaniem się z wymogów jakie są nałożone na Pośrednika przy przewozie osób.
§ 11 Zmiana Regulaminu
1. ASKEN ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie WWW o następującym adresie www.portal.patrolgps.pl i poinformowania o zmianie użytkowników drogą e-mail na adresy wskazane podczas rejestracji konta.
2. ASKEN poinformuje Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu, przesyłając im zawiadomienie o zmianie Regulaminu określające datę jego wejścia w życie oraz wskazując zakres zmian Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie bądź za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego po uruchomieniu aplikacji monitoringu pojazdów, nie później niż w terminie 7 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu określoną w zawiadomieniu.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Usługobiorcy o wypowiedzeniu Umowy winno zostać złożone w formie pisemnej i dotrzeć do ASKEN najpóźniej w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
4. Jeżeli oświadczenie Usługobiorcy nie dotrze do ASKEN w podanym powyżej terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
§12  ZASADY PŁATNOŚCI.
1. Wszystkie kwoty podane w Cenniku są kwotami netto.
2. Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Sprzedającego do ich wystawiania bez jego podpisu oraz udostępniania ich w formie elektronicznej.
3. Usługa opłacana jest na zasadach PRE PAID, zatem Kupujący ma dostęp do usługi w okresie, który opłacił z góry.
4. W wypadku niedostępności Usługi z winy Sprzedającego Kupujący ma prawo dochodzić zwrotu abonamentu. Zwrot abonamentu następuje poprzez bezpłatne wydłużenie okresu trwania Usługi o ilość dni, w których Usługa nie była dostępna.
5. W przypadku gdy Usługa w czasie niedostępności posiadała aktywny roaming, usługa roamingu zostanie bezpłatnie wydłużona o ilość dni w jakich Usługa była niedostępna.
6. Reklamacje odnośnie płatności, faktur, rozliczeń Kupujący powinien zgłaszać na zasadach określonych w §13 Regulaminu.
§ 13 REKLAMACJE.
1. Wszelkie reklamacje Kupujący powinien zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności na adres elektroniczny biuro@asken.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.
2. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację klienta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wpłynięcia.
3. W wypadku bezzasadnej reklamacji Kupujący pokryje koszty działań Sprzedającego podjęte w celu jej usunięcia określone w cenniku.
§ 14 KONTAKT.
Pomoc techniczna dostępna jest dla Kupującego pod numerem telefonu: +48 12 635 14 00 lub adresem elektronicznym bok@patrol.pl
§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
2. W sprawie kwestii spornych, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed poddaniem ich pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu ich rozwiązania.
3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o wszelkich zmianach danych firmy lub danych kontaktowych. Informacja powinna być zaktualizowana w Systemie. Do czasu przekazania informacji o zmianach, wszelką korespondencję wysłaną na adres korespondencyjny wskazany w Systemie uznają za dostarczoną prawidłowo.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Kupujący wyraził zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
5. Spory wynikające z wykonania Usługi i Regulaminu rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Asken.
6. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
7. Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, w takim przypadku strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
CENNIK
1. Sterownik Teltonika FMB 920 – 200 PLN netto
2. Sterownik Teltonika FMB 140 – 400 PLN netto
3. Pakiet transmisji danych i dostępu do serwerów wizualizacji danych na 12 miesięcy (Portal.patrolgps.pl + aplikacja android) – 200 PLN netto
4. Pakiet roamingu danych Europa –
5. Obsługa nieuzasadnionej reklamacji – 100 PLN netto